Това е фазата на договаряне и поръчка на всички доставки на стоки и услуги, необходими за реализирането на етап Изпълнение на проекта. След като се направи избор на всички доставчици и изпълнители е възможно прецизното формиране на Бюджета на проекта, на база на който се изготвя График на плащанията. Ако е необходимо Календарния график на проекта се актуализира.

В количествената сметка предварително са обединени дейностите по категории – работни пакети. По този начин се цели изпълнителите и доставчиците да контрактуват цели групи от работи и продукти. Избягва се доставката на продукти от една група от различни доставчици.

 

Примерни групи (работни пакети) в КСС

Изпълнители – СМР, външна дограма и интериорни врати, корпусна мебел, мека мебел, интериорен текстил и т.н.

Доставчици – настилки и облицовки, обзавеждане, санитарни уреди, електроуреди, осветление, ключове и контакти, бои и тапети, аксесоари и т.н.

 

Задание за провеждане на Тръжна процедура

В досието на проекта е прикачена цялата Тръжна документация, която включва: Количествена сметка, Линеен календарен график и Технически проект. Това са всички необходими документи, които дефинират параметрите на проекта и са необходими и достатъчни за изготвяне на оферти от изпълнители и доставчици.

 

Настройка на критерии за избор на оферти

Възложителят избира водещите критерии за избор на офертно предложение: рейтинг, срок, цена и др. Настройва се процентното съотношение между показателите с оглед на техния приоритет.

 

Известяване на потенциални изпълнители

Всички потребители, които в профила си на управление са въвели категория „Изпълнител или Доставчик“, автоматично получават известие за предстоящия търг и неговите условия. Услугата се изпълнява локално на обекта.

 

Регулиране на цените на етап търг

Тази система на оценяване на офертните предложения осигурява оптимален баланс между цена и качество. Ниската цена рефлектира негативно върху крайното качество на изпълнение и съответно върху показателя потребителски рейтинг. Високата цена не е релевантна в условията на конкурентна среда.

 

Избор на изпълнители и доставчици

След изтичане на срока за провеждане на търга, процедурата се затваря и се уведомява Възложителя, че може да направи своя избор чрез синтезираните резултати в досието на проекта.

 

Методика за оценка на офертите

Формирана е Методика за оценка на офертите и цели обективно изявяване на Икономически най-изгодна оферта. Всеки възложител може да избира относителната тежест на показателите, с оглед на тяхната значимост, които ще формират най-изгодната за него оферта.

Това е фазата за формиране и управление на Бюджета на проекта, който включва:

  • Количествено-стойностна сметка – количествената сметка се допълва с конкретните оферти на спечелилите изпълнители.
  • График на плащанията - Финансов план за планираните парични потоци по седмици