Видове потребители
Платформата предлага взаимодействието между различни видове потребители, чиято специфична роля и личностен профил са разгледани самостоятелно.

Възложител

Получаваш множество качествени и разнообразни предложения. Ти определяш параметрите на проекта. Съсредоточи се върху важните за теб неща.

Възложителят е клиент или ползвател на услугата, който желае да реализира чрез нея своето инвестиционно намерение, възползвайки се от предоставения споделен потенциал от професионалисти. Платформата VIDEA пести време и усилия за реализация, като се стреми да оптимизира бюджета на проекта. Цели се минимална ангажираност на възложителя, ограничена до взимане на важни решения и получаване на отчетност за етапи на изпълнение и срокове за плащания.


Бюджетът на подобни проекти е значителен и платформата цели максимална удовлетвореност на клиента, която се постига чрез

следните механизми:

Спазване на строга дисциплина и отговорност

Рейтингова система

Създаване на конкурентна среда

Профилиране, фрагментиране и тясно специализиране

Обратна връзка и постоянно усъвършенстване

Платформата е подходяща за дигитално ориентирани потребители, ценящи собственото си време, търсещи оптимален баланс между качество и цена, готови да се доверят на професионалисти

Изпълнител

Роля на изпълнители – проектанти в платформата могат да заемат различни професионалисти, като архитекти, дизайнери, инженери и художници. Платформата се стреми да предостави възможност за професионална реализация, допълнителни или основни приходи, гъвкаво работно време, баланс между работа и личен живот, тясно профилиране и специализиране.

Основни преимущества на предоставения формат:

Достъп до множество отворени конкурси и търгове, намиране на нови клиенти

Разширяване и популяризиране на професионалното портфолио

Значително спестява време и предоставя възможност за съсредоточаване върху основните приоритети

Предлага гъвкаво работно време – свобода за избор на време и място за практикуване на професията

Предоставя се възможност за оптимизиране и планиране на графика на своята ангажираност.

Реализацията на цялостния проект се профилира и фрагментира на отделни дискретни процеси. Според личните качества на проектанта се дефинират следните

основни фази:

1.
Идеен проект

Този етап изявява характерни черти на изпълнителя - проектант като: генератор на идеи; креативна и артистична личност; търсеща и непостоянна натура; човек, за когото е важно да намери най-доброто решение за клиента; като психолог да вникне в същността на заданието; да разкрие възможностите и да постигне естетични и практични резултати.

Крайният продукт от идейния проект задава морфологията и облика на пространството и предначертава бъдещото развитие на проекта.

2.
Технически проект

Непостоянството, артистичността и креативността на предходния етап са заменени от качества с различен характер, като: упоритост; последователност; педантичност; перфекционизъм; склонност за изпълнение на повторяеми рутинни операции; отговорно отношение; недопускане на грешки; прецизност и акуратност при изготвяне на проектната документация.

Крайният продукт от техническият проект представлява пълна проектно-сметна документация, което е основа за осъществяване на интериорния проект.

3.
Работен проект / Ръководител проект

За разлика от предходните две дистанционни категории тази роля е локално обвързана с обекта и обуславя следните характеристики у проектанта: динамична, консенсусна, общителна, обединяваща, лидерска натура, която упражнява постоянно координиране на процесите и контрол на качеството на обекта. Отговорен е за проследяването на всички фази от строително- ремонтните дейности, монтаж на обзавеждане, уреди, осветление и аксесоари от интериора.

Организиран, стриктен, умеещ да разпределя времето си и да решава възникнали проблеми и въпроси. Способен да поема отговорност и да реализира нещата докрай.

4.
Етап на Заснемане

Отново локална спрямо обекта роля, която има чисто технически и оперативен характер. Не се изискват строги специфични компетенции и квалификации. Процесът представлява замерване и дефиниране на геометрията на пространството.

Крайният продукт представлява заснемане на проектна подложка на съществуващото положение, която има основна отговорна роля за предоставяне на прецизна изходна информация за изпълнението на проектната документация.

5.
Доставчик / Търговец

Изпълнението на инвестиционния проект е регулиран непрекъснат последователен процес, който е подчинен на проектно-сметна документация и времеви графици. Етапът на договаряне и възлагане се осъществява посредством поредица от търгове за доставка на отделните компоненти на проекта.

Ролята на доставчика се характеризира с готовност да приема предизвикателства и да се конкурира в интернет среда, да вниква в спецификите на проектната документация и съответно да предлага адекватни продукти и решения. Необходими са намирането на оптимален баланс между качество и цена на предлаганите продукти и стриктно спазване на установените срокове за доставка.

6.
Изпълнител / Производител

Цялата проектна документация се изработва за да информира и регулира този локален процес на физическа реализация. Той ангажира в себе си участието на професионалисти, като строително-ремонтни бригади, изпълнители на електро, ОВК и ВиК инсталации, монтажници, производители на обзавеждане и осветление.

Личните характеристики на изпълнителя включват: увереност в предоставяното качество на работа и професионализъм; готовност за проследяване на рейтинг на база оценка за качество на изпълнение; стриктно спазване на проектната документация, спецификации, изисквания и инструкции за изпълнение, времеви графици; работа в екип. Ефектът от този етап е най-осезаем и натоварен с очаквания и изисквания за постигане на прогнозируем, контролиран и качествен резултат.


За кого не е платформата Videa?

Основният приоритет на VIDEA е насочен към регулиране и администриране на цялостен единен процес за реализация на интериорни проекти, който да облекчи максимално ангажимента на възложителите. Този формат на предоставяне на продукти и услуги не е подходящ в следните случаи:

Възложители
  • Които приемат ремонта като хоби от типа „Направи си сам“ и предпочитат сами да контролират процеса и да взимат активно участие във всяка стъпка и вземане на решения.
  • Които предпочитат директно лично общуване с проектанти и изпълнители, контрол на СМР дейностите на обекта, обикаляне по магазини, и проучване на сайтове и списания за интериор.
Проектанти и изпълнители
  • Които се съсредоточават върху развитието на свой собствен бранд с добавена стойност и не желаят да работят в конкурентна споделена среда.
  • Утвърдили се вече на пазара професионалисти със собствена клиентска база и реализирани обекти, които нямат необходимост от аутсорсинг или уплътняване на своята ангажираност.
Обекти
  • Които са Паметници на културата (сгради със статут на недвижими културни ценности в регистъра на НИНКН)
  • За които е необходими конструктивна намеса, промяна на общи части, проектантска правоспособност, съгласуване на проектната документация, разрешение за строеж.