Имаш въпрос? Потърси го тук.
Ако не откриеш отговора, пиши ни.

Общи въпроси

При формата конкурс се привличат участници професионалисти, които представят своите творчески идеи за трансформиране на конкретното пространство. Отличеното проектно предложение получава възнаграждение в размер на заплатената фиксирана такса от страна на Възложителя.

Търгът от друга страна предоставя процедура в конкурентна среда за постигане на оптимално изгодни условия и за двете страни по определени критерии. Спечелилият участник в търга получава възнаграждение в размер на заявената в неговата оферта цена.

Единствено фазата Идеен проект се провежда под формата на конкурс, а всички останали етапи се осъществяват под формата на търгове.

Платформата VIDEA се стреми да предостави среда за реализация на цялостни обекти за потребители, които ценят личното си време или предназначението на пространството е комерсиално.

  • Жилищно пространство – Къща, Вила, Апартамент, Лофт, Изолирано помещение или група от помещения (Група ден или нощ)
  • Търговски обект – Магазин, Офис, Споделено пространство, Airbnb, Къща за гости, Хотел, Хостел, Кафене, Ресторант, Клуб, СПА

След регистрация възложителят получава сравнителна извадка на последни 10 аналогични проекта, която да го информира за основните показатели, като срок за изпълнение и бюджет. Стандартният общ срок за цялостна реализация на един обект е около 6 месеца.

VIDEA представлява форма на дигитална трансформация на класическия модел на интериорен проект, чрез автоматизиране на взаимосвързани процеси. При този модел не може да се говори за дъмпинг, тъй като цените на услугите и продуктите се саморегулират в конкурентна среда.

Основните приоритети за повишаване на качеството на услугата се основават на потребителски рейтинг, профилиране и специализиране на предлаганите дейности, обхващане на целия процес, който е обяснен, прозрачен, фрагментиран, и по този начин се постига оптимизиране на бюджета и сроковете за изпълнение.

Не е целесъобразно да се възлага доставка на обзавеждане и оборудване, изпълнение на строително-монтажни работи без наличието на  подробно    изготвена   проектно-сметна документация. 

Взаимоотношенията между участниците в процеса се канализират, оптимизират и администрират. Извлича се синтезирана обобщена статистика от реализацията на предходни проекти, която информира потребителите за предстоящите стъпки.

При традиционната практика 90% от предлаганите услуги са ориентирани в сферата на сивия сектор. Работи се основно чрез лични препоръки, няма установен стандарт на изпълнение, липсват регулации и гаранции, а резултатите са непостоянни.   Професионалистите, които предлагат своите услуги трудно  могат да уплътнят оптимално и равномерно личната си ангажираност.

Всички процеси с изключение на заснемане и дейности по изпълнение и монтажи могат да се изпълнят дистанционно. Тази практика предоставя възможност за извличане на допълнителен споделен потенциал от изпълнителите професионалисти.

Архитектите и дизайнерите в платформата имат достатъчно опит и на база предоставените чертежи и снимки на съществуващо положение могат да дефинират достатъчно точно геометрията на пространството за целите на идеен проект.

Именно поради тази причина, успоредно с протичането на конкурса за идеи, преди фазата технически проект, задължително се извършва подробно архитектурно заснемане на обекта.

Изявеното предимство на платформата VIDEA се изразява в изпълнението на целия интериорен проект от идеята до реализацията, като се управлява оптималното протичане на процесите.

Разбира се, че всеки един изолиран етап може да бъде стартиран самостоятелно, ако отговаря на изискванията за предоставяне на съответната пълна изходна информация, която в общия случай е генерирана в профила на проекта при изпълнението на предходните етапи.

С цел установяване на справедливи конкурентни условия между участниците не се допускат нерегламентирани контакти  ежду възложител и изпълнител във фаза конкурс и търг. Нарушенията се санкционират с негативна оценка.

Комуникацията във фаза конкурс и търг се установява посредством открита обща форма на въпроси и отговори.

След спечелването на съответният конкурс или търг анонимността на участниците се разкрива за осъществяване на необходимата комуникация в екипа по реализация на проекта.

Архитектурната професия в сферата на интериорното проектиране обхваща много широк спектър от компетенции, които в платформата VIDEA тенденциозно се профилират на отделни изолирани обособени процеси.

От една страна това ги класифицира като локални или дистанционни, а от друга тясната специализация води до изграждане на по-висок професионализъм и качество на предоставяната услуга.

Платформата диференцира цялостния инвестиционен проект на отделни обособени процеси. Освен това провеждането на процедурите търг и конкурс изисква спазване на анонимност на участниците. Зад всяка изпълнена стъпка от проекта фигурира името на конкретен изпълнител, чийто качество по-късно бива оценявано.

Това е модел на виртуално споделено колаборативно работно пространство, което не се стреми към изявяване на индивидуалното его на проектанта и изпълнителя, изграждане на индивидуална марка или бранд, и по този начин елиминира добавената стойност при ценообразуване.

Авторските права за публикуване на съдържание са изцяло на VIDEA. При публикуване и популяризиране на даден проект реализиран в платформата задължително се упоменават всички участници в процеса.

Регистрация

При първоначална регистрация в платформата се изисква минимална базова лична информация за идентифициране на потребителя и определяне на неговата роля. По-късно тази информация може да бъде допълвана и актуализирана чрез Панела за управление на потребителски профил.

При стартиране на проекта от страна на Възложителя е необходимо да се въведат основните данни за обекта, да се прикачат документите от Заданието за проектиране и да се заплати такса за провеждане на конкурс за Идеен проект.

Ценообразуване и плащания

Цената основно зависи от вида, квадратура на обекта и предпочитаното качество на изпълнение. VIDEA се стреми да оптимизира стойността на изпълнение чрез администриране на конкурентна цена, при едновременна оценка на качеството на предоставяните услуги. 

След стартиране на проекта и определяне на основните параметри на Възложителя се предоставят индикативни синтезирани отчети и сравнения на финансовите показатели за обекта.

На разположение на възложителя е ориентировъчен финансов план на предстоящите разплащания. Платформата предоставя необходимите данни за съставяне на документи при кандидатстване за банков кредит.

Потребителите в платформата – възложители и изпълнители не заплащат такса за регистрация.

Всички плащания се извършват чрез издаване на електронна фактура и заплащане по банков път.

Цените  на  предоставяните  услуги  и доставки се регулират, от една страна от конкурентната среда, а от друга чрез въведената рейтинговата система. Дъмпинговата ниска цена неминуемо води до ниско качество и съответно до нисък потребителски рейтинг. От друга страна необосновано високата цена не е конкурентна при участие в тръжна процедура.

Конкурс за Идеен проект

За стартиране на конкурс е необходимо след регистрация да се подготвят и прикачат документите от Задание за проектиране, които включват: обяснителна записка, чертежи и снимки от обекта, и примерни референции.

В такъв случай може да се изтегли по-рано необходимото подробно архитектурно заснемане на обекта чрез стартиране на търг. След приключване на етап Заснемане може да стартира конкурс за Идеен проект.

След  изтичане  на  срока  за  приемане  на проектни предложения от етап идеен проект стартира оценяването им от възложителя, при запазване на условията на анонимност.

VIDEA предоставя примерни критерии за оценяване в негова помощ. Възложителят може да отличи участник различен от класиралият се на първо място, но задължително трябва да обоснове своя избор.

След приключване на гласуването контактната информация на участниците се обявява. На база направеното класиране автоматично се отразяват точки в потребителския рейтинг на участниците.

По скалата от 1 до 10 оценките може да се прилагат на сравнителен принцип. Примерни критерии за оценка на проектите:

  • Технически изисквания – спазване на заданието и изисквания за съдържание на проекта.
  • Качество на визуалното представяне на проекта.
  • Постигнат е хармоничен, естетичен и цялостен образ на интериора.
  • Функционална организация и оптимизация на пространството.
  • Ергономичност – постигнати критерии за комфорт, безопасност и удобство при експлоатация.
  • Предложени  са  иновативни  решения при оформление  на пространствата.
  • Реализацията на проекта е възможна и технически изпълнима.

Възможно е. Критериите са дефинирани за улеснение при избора на победител. Отразяването на обективни критерии за избор са важна информация за обратна връзка при останалите участници в конкурса.

Комуникацията се осъществява чрез публична форма „Въпроси и отговори“. Така се изясняват някои въпроси, които стават достояние на всички участници. Задължително се отговаря на зададен въпрос в рамките на 24 часа 

Не. Целта на конкурса е да се избере най-подходящото решение за да се премине към следващия етап. Предните места на класирани участници след победителя получават точки и трупат положителен рейтинг.

Обективна причина е качеството на изготвяне на задание за проектиране. Да се обърне внимание на инструкциите за съставяне на задание. Платформата привлича изявени професионалисти с опит в конкурентна среда. Таксата за конкурса не се възстановява. Препоръчва се изготвяне на Ново по-подробно задание и стартиране на Нов конкурс.

Гласуването от възложител при етап конкурс за идеен проект е много важно, тъй като отличената идея предопределя бъдещата реализация и крайният резултат на проекта. За тази ситуация е предвидена по изключение процедура на публично гласуване или оценка от компетентно жури?

В такъв случай на Възложителя се възстановява напълно заплатената такса за провеждане на конкурс.

Тръжна процедура

Гаранционна поддръжка на стоки и услуги се поема от изпълнителя на конкретната дейност или доставка, при условията договорени в тръжните документи.

Заплащат се всички изпълнени до конкретния етап услуги. След сключване на договор суми за изпълнени дейности не се възстановяват. Поръчаните стоки могат да се върнат само ако това е заявено и уговорено предварително в договора с доставчика.

Възможно е, ако това е договорено като опция от доставчика в тръжната процедура при определени условия, например да не е нарушена опаковката на продукта.

Спорове и конфликти

Не. Целият процес е разделен на отделни етапи в които потребителят своевременно взима решения и съгласува проектната документация, за да може тя да бъде най-близка до неговите очаквания. При установени забележки може да се постави негативна оценка, която ще засегне рейтинга на конкретния изпълнител и установените по договор неустойки. Заплатената сума се възстановява само при неизпълнение на услугата.

Възложителят има право да се откаже по всяко време от услугите на VIDEA, при условие че бъдат заплатени всички извършени до този етап доставки и услуги.

VIDEA възстановява обратно на Възложителя заплатената сума. Изпълнителя не получава заплащане и се отразява негативен резултат в неговия потребителски рейтинг. Възлага се автоматично изпълнение от следващия класирал се участник.

Качеството на изпълнение се установява обективно спрямо регламентираните от VIDEA изисквания и се контролира от упълномощен участник в процеса.

При наличие на забележки изпълнителя се приканва да ги отстрани в установен срок. Ако изпълнителя откаже да коригира установените забележки, това се отразява негативно на неговия рейтинг и търпи неустойки по договор.

Ако става въпрос за коригиране на проектна документация, трябва да се има предвид, че съществените промени в проекта водят до провеждане на нова тръжна процедура.

VIDEA следи за наличието на подобни порочни практики извън условията на търговете, упражнява контрол и предприема мерки за предотвратяването им. При констатиране на подобни нарушения извършителите се санкционират с негативен рейтинг.

Не. Обхващат се само Ремонт и обзавеждане в интериора, които не противоречат на действащите Нормативни документи в строителството. За упражняване на подобна дейност не са необходими Проектантска правоспособност и принадлежност към съсловни организации.

Основен приоритет на платформата VIDEA е качеството на предлаганата услуга. Високият бюджет на реализиран проект задължава към спазване на строга дисциплина и отговорност към Възложителя.

Само фаза Идеен проект е замислена като конкурс, а останалите етапи са под формата на търг.

Изискванията към фаза Идеен проект нарочно са редуцирани максимално - само до визуализации и разпределения, за да се намали обема на положения труд от участниците.

Целта на този етап е само да се пресъздаде подходящата атмосфера и да се изрази функцията на обекта.

По този начин се елиминира усещането при участниците, които не са спечелили, че са експлоатирани, а от друга страна – с тези резултати възложителят не би могъл да реализира сам своя проект.