VIDEA е платформа, която предоставя среда за реализиране на интериорни проекти чрез структуриране и организиране на процесите.

Посредством набор от автоматизирани механизми се цели оптимално управление на основните ресурси на проекта, като срок, цена и качество. Това се постига чрез въвеждане на регулации на изпълнението, предоставяне на възможност за реализация на свободни специалисти в конкурентна среда и контрол на качеството.

Съществуват множество аналогични платформи в интернет пространството, но нито една от тях не се стреми да обхване целия инвестиционен процес и да преведе възложителя от възникване на идеята, до въвеждането в експлоатация на обекта. Този подход би се оценил максимално от потребители, които високо ценят своето лично време като ресурс и търсят минимална ангажираност през целия процес на реализиране на проекта.


Платформата VIDEA представлява:

1.

Виртуална платформа за предоставяне на продукти и услуги в сферата на вътрешните преустройства и ремонти.

2.

Професионална мрежа от изпълнители с различна квалификация, която изгражда виртуална работна среда и предоставя възможност за професионална реализация и кариерно израстване.

3.

Екосистема, в която се регулират и администрират отделните процеси през целия жизнен цикъл на проектите.

Освен конкурентната среда между професионалисти, гаранцията за качествен продукт се определя от рейтингова система за оценяване. Въведени са ясни правила за стимулиране при реализиране на качествен продукт и санкции при неизпълнение на поетите ангажименти.

Развитието на платформата VIDEA, изразено в усъвършенстване, оптимизация, ефективност и подобряване на качеството на предоставяните услуги е подчинено на система за обратна връзка, чрез мнения, отзиви и препоръки, които се отразяват в инструкциите за изпълнение и общите условия.

Дейностите за предлагане на продукти и услуги се разчленяват на отделни етапи и конкретни задачи, дефинирани и контролирани от цифровата виртуална платформа. Тя свързва дистанционно и локално, от една страна възложители и от друга доставчици на услуги и продукти. Изпълнителите, които предоставят своя труд, не се определят като служители в традиционния смисъл на думата, а по-скоро са независими сътрудници, които изпълняват отделни задачи. Цели се справедливо заплащане за всички страни и реализиране на проекта в оптимален срок и бюджет.

Контрол на риска се осъществява чрез прилагане на унифицирани стандартни документи и процедури, които спомагат за ефективното изпълнение и управление на проекта. Експлоатират се принципите на споделения потенциал на общество от свързани изпълнители, обединени във виртуално работно пространство.


Предимства на платформата

Оптимизация на ресурсите, срок, качество, цена

Подобрено планиране

Събиране и анализ на данни

Подобрено обслужване

По-високо качество

Прозрачност на процесите

Свързаност

Подобрено взаимодействие

Конкурентна среда

Не отрича и не се противопоставя на конвенционалната практика

Диференциране на процесите на локални и дистанционни