Етапът Издаване на обекта стартира с изпълнение на пълно Строително почистване, което гарантира отстраняването на всички замърсявания вследствие на строително-монтажните дейности. Запазват се единични бройки за подмяна при евентуално им дефектиране при експлоатация. Следва доставката, монтажът и аранжирането на заложените в проекта аксесоари, декорации и елементи на синтеза. Изпълнява се Фотосесия на завършения интериор и снимките от нея се публикуват в социалните мрежи и платформата VIDEA.

Ръководителят на проект окомплектова в пълен обем Документите за експлоатация на обекта, които съдържат:


 • Екзекутиви – чертежи, отразяващи реалното изпълнение на обекта
 • Списък с Контакти на изпълнители
 • Гаранции и сервизно обслужване
 • Снимки на скрити инсталации
 • Списък с номера на вложените уреди, материали, декори и цветове

 

    VIDEA изгражда система за гарантиране на качеството на изпълнения цялостен ремонт и обзавеждане на обекта. Използват се само проверени висококачествени материали и доставчици на обзавеждане, спазват се технологичните предписания на производителите. Предоставя се на възложителя цялостна гаранционна и извън гаранционна поддръжка на изградените инсталации и монтираното обзавеждане. Ако се наложи отстраняване на повреда или дефект, се регулира механизъм за установяване на причината и възможностите за отстраняването им. VIDEA се ангажира да извърши необходимите дейности за нейна сметка, ако дефектът е в резултат на проектантска или строително-монтажна грешка или да се изготви детайлна оферта, ако причината за неудобството е в резултат на външна намеса. В случаите, когато отстраняването на проблема е в задълженията и правомощията на доставчика на стоката или услугата, VIDEA посредничи за установяване на контакт с него, и предоставяне на необходимата документация и контрол по отстраняването на проблема.Оценка на работата на Ръководител проект

    Възложителят дава обща Оценка за реализирането на проекта, който се отразява върху Потребителския рейтинг на Изпълнител Технически проект – Ръководител на обекта. Негативните забележки задължително се обосновават спрямо обявените от VIDEA Изисквания към изпълнение на дейностите по отделните фази и етапи.Отстраняване на забележки от етап Издаване на обекта

    При констатиране на евентуални забележки от страна на Ръководител проект към работата на изпълнителите от етап Издаване на обекта, те се ангажират да ги отстранят в уговорения срок за своя сметка, а при отказ за отстраняване се налага финансова санкция и се отчита отрицателен рейтинг в техния потребителски профила.Доплащане от етап Издаване на обекта

    При приемане на работата на всички изпълнители и доставчици от Ръководител проект без наличие на забележки се подава сигнал към системата за стартиране на процедура за доплащане на уговорените суми по договор.Анализ и препоръки за актуализиране на процедурите и инструкциите

    VIDEA разработва механизми за мониторинг и контрол на правилното протичане на всички процеси и се стреми чрез обратна връзка да оптимизира и усъвършенства инструментите за управление на ресурсите на проекта.Обобщени данни.

След регистрация Възложителят получава подробна синтезирана информация, която да му помогне правилно да определи основните параметри на проекта: • Автоматизирани периодични справки на средни цени от контрактувани услуги
 • Помага за формиране на бюджет
 • Последни реализирани обекти
 • Общи показатели на база м2 и разбити цени (етапи, дейности, услуги)
 • Обобщена информация за Срокове на изпълнение
 • Предоставят се също и като изходна информация при банково кредитиране