Форматът на фазата е анонимен търг с дистанционно изпълнение, при който на база предоставените материали, участниците обявяват своите условия за изпълнение. Критериите за оценка на предложенията се настройват от възложителя. Техническият проект е основата за правилното протичане на всички последващи ремонтни дейности, затова е необходимо прецизно изготвяне на детайлна и точна проектно-сметна документация за изпълнение, на база одобрения идеен проект. Възможно е да изникнат въпроси към възложителя на този етап, които да се съгласуват и в последствие да се нанесат необходимите корекциите върху чертежите от проектната документация преди окончателното им оформяне. Всеки от чертежите е придружен с легенда, размери, коти, описание и важни бележки. Работата по този етап отнема около две седмици. Пълната и прецизна проектна документация е гаранция за доброто последващо изпълнение на строително-ремонтните дейности и за пълното проектно съответствие на обзавеждане, дограми, осветление и аксесоари. Техническият проект спестява много време, свеждайки до минимум вероятността както за грешки при прокарване на сградните инсталации, така и за конфликти и аварии по време на монтажите.

 

Настройка на критерии за избор на оферта

Възложителят избира водещите критерии за избор на офертно предложение за изработка на Технически проект: рейтинг, срок и цена. Настройва се процентното съотношение между показателите с оглед на техния приоритет.

 

Известяване на потенциални изпълнители

Всички потребители, които в профила си са въвели категория изпълнение на „Технически проект“, получават известие за предстоящия търг и неговите условия. Услугата се изпълнява дистанционно. В досието на проекта е приложена необходимата изходна информация.

 

Избор на изпълнител за технически проект

След изтичане на срока за провеждане на търга за Технически проект, етапът се прекратява и се уведомява Възложителя, че може да направи своя избор чрез синтезираните резултати в досието на проекта. Възлага се изпълнението на услугата на спечелилия търга за Технически проект, при спазване на изискванията по изпълнение на етапа и договорения краен срок. Изпълнителя на етап Технически проект преценява необходимостта от допълнителни експертизи, които да изяснят или предотвратят евентуални проблеми на обекта.