Първият етап от реализиране на проекта е формиран като анонимен конкурс за идеи. Основните критерии за оценяване на получените предложения са оригинална концепция и качество на проекта при спазване на заданието. Цената на услугата е фиксирана (определя се спрямо квадратура и тип на обекта) и сумата се получава под формата на възнаграждение от спечелилите в конкурса участници, класирали се в челните позиции. Рейтингът на участниците тук не е водещ, за да се предостави възможност на нови потребители да натрупат такъв именно в тази фаза от проекта.

Този етап предлага концептуални варианти на оформление на помещенията и обзавеждането, които определят базовите параметри и бъдещото развитие на проекта. Предложенията се съобразяват с изискванията и особеностите на заданието, свързани както с функционалността, така и с естетическата завършеност на обекта. В някои случаи, за постигане на по-добра оптимизация и оползотворяване на пространството, се налага изместване на вътрешни преградни стени, ВиК и електро инсталации или други съществени намеси и преустройства.

Предмет на идейния проект е генерирането на концепция и предложения за общото усещане на интериора, включващи различни цветови комбинации, финишни покрития, осветление и обзавеждане. Срокът за неговото изработване е около две седмици и зависи от квадратурата и функцията на помещенията.

В проектите е препоръчително да се залагат само елементи на обзавеждането, които са реално налични на пазара и могат да бъдат закупени или да бъдат изработени по поръчка и в същото време да са съобразени с определената обща бюджетна рамка. Това гарантира, че след приключване на етапите по реализацията на проекта, крайният резултатът няма да се различава съществено от одобрения идеен проект.

 

Стартиране на конкурс за идеен проект

След въвеждане на основната минимално необходима информация за обекта се създава досие на проекта с дефинирани нива и контрол на достъп. В хода на проекта този профил се актуализира постоянно чрез прикачване на допълнителна проектна информация и документи от потребители и администратори. Определят се необходимите нива и контрол на достъп на потребителите през различните етапи до информацията в проекта.

 

Определяне на параметри на проекта

Преди да започне работа по идейния проект, е необходимо да се определи каква е рамката на бюджета и срока за цялостния ремонт и обзавеждане. Натрупаната база данни в платформата от предходните реализирани проекти позволява сравнително точно да се прецени доколко бюджетът е реалистичен, дали позволява съществени изменения и в какъв ценови клас да са предложенията за обзавеждане, осветление и аксесоари.

След регистрация и стартиране на проекта възложителя получава справка за основните параметри на сходни обекти – срок за изпълнение и бюджет. Анализи от последни релевантни реализирани проекти – обобщени и разбити по пера дава необходимата информация за определяне на индикативен бюджет по приравнени показатели, който да информира клиента в началото на процеса. Въз основа на получената информация възложителят определя индикативни за проекта показатели – конкретни общ срок за изпълнение и бюджет. Те могат да се различават в определени граници спрямо осреднените ориентировъчни стойности и по този начин ясно да насочват изпълнителите за съответните приоритети на възложителя. Конкретните прецизни крайни стойности на срок и бюджет за даден проект се отчитат автоматично след приключване на всеки етап и накрая при издаване на обекта и стават основа за обобщената статистика. Тази информация може да послужи пред финансови институции при кандидатстване за кредитиране на проекта.

 

Времеви график

Времеви график на дейности и процедури от етапите преди фаза изпълнение (само за фаза проучване и проектиране). Тази форма е унифицирана и включва: последователност и продължителност на отделните процеси от хода на изпълнение на обекта. Възложителят може да я променя според общия срок.

В профила на проекта възложителят има на разположение актуална информация за напредъка на дейностите, степента на завършеност на процесите и наличие на евентуални забавяния по изпълнението.

 

Финансов план

Финансовият план е унифициран график на плащанията преди фаза изпълнение. Той дава представа за необходимия финансов ресурс, който възложителя е необходимо да осигури за изпълнението на проекта. Съдържа графично представяне на движението на паричните потоци по седмици. Прилага се и частична информация за предстоящи плащания.

 

Формулиране на Задание за проектиране във фаза Конкурс за Идеен проект

Огромно значение за крайния резултат на проекта има добре оформеното (подробно, пълно) разписано задание за проектиране. То може да се допълва, конкретизира, променя на следващите фази – технически и работен проект. За улеснение на Възложителя се предоставят насоки за изготвяне на задание за проектиране.

В случаите, когато за обекта липсват строителни книжа, необходими за дефиниране на геометрията на пространството, като част от заданието за проектиране, се предвижда провеждането на изпреварваща тръжна процедура по изпълнение на подробно архитектурно заснемане.