Конкурсът за идеен проект е анонимен и предоставя възможност за дистанционно участие. Всеки регистрирал се потребител при активен конкурс може да влезе в профила на проекта, да се запознае със заданието, да подготви и прикачи файловете от своето предложение за идеен проект.

 

Известяване на кандидати за участие в идеен проект

Всички потребители, които в своя профил са въвели критерии, които отговарят на изискванията на конкурса, автоматично получават известие за предстоящия конкурс и неговите условия. Преди изтичане на крайния срок за приемане на проектни предложения се проследяват нивата на заявен интерес от страна на потенциални участници. Чрез предварителна регистрация от типа „имам интерес“, се предоставя на заявилите интерес участници актуална информация около конкурса.

 

Изисквания към съдържание на идеен проект

Проектът е необходимо да дефинира и предложи решения за функционалното организиране на пространствата, обемно-пространственото третиране, формообразуване, композиция, емоционално звучене, атмосфера, усещане, обзавеждане, материали и цветове. За да се удовлетворят напълно естетическите потребности на потребителя, интериорния проект е необходимо да се изгражда съобразно принципите на композицията. Създаването на единна и хармонична композиция е сложна и трудна задача, която се постига чрез използването на различни средства за хармонизация. Ролята на платформата VIDEA не е да обучава проектанти и изпълнители, а да предостави оптимална среда за кариерно развитие и реализация на свободни специалисти в регулирана

конкурентна среда.

Публична форма на обратна връзка за въпроси и отговори

В хода на процедурата е допустимо задаването на публични доуточняващи въпроси, видими от всички участници. За някои специфични ангажименти на възложителя през процеса за обратна връзка и взимане на решения е възможно прехвърляне на ангажимента по взимане на решение към VIDEA. Участниците в процеса или заинтересованите лица получават електронно известие при получен въпрос или отговор.

 

Приключване на конкурса

След изтичане на срока, конкурсът се затваря и се преустановява възможността за подаване на проектни предложения. Възложителя се известява с покана да гласува. В профила на проекта се прикачват всички постъпили предложения в удобен формат за разглеждане и гласуване.

Предлагат се подробни инструкции за гласуване и критерии за оценяване на проектите от фаза конкурс за идеен проект. Те облекчават Възложителя при взимане на правилно решение и правят избора по-обективен и аргументирано обоснован. Оценките (евентуално бележки и коментари) са публични. Такъв подход е полезен за изпълнителите (проектанти) при анализ на класирането в конкурентна среда, с цел повишаване на качеството.

 

Избор на идеен проект

    Въз основа на оценката по установена критериална система автоматично се генерира таблица с класиране на участниците по точки. Възложителят взима решение и отличава победители, като може и да не се съобрази с крайното класиране. Подобна промяна трябва да е обоснована, защото най-вероятно такова решение е субективно. Победителят от конкурса се вписва в профила на проекта. Неговите документи стават водещи за следващите етапи и процедури. Останалите предложения се пазят като архив в профила на проект.