При наличието на пълна проектна документация и проведени тръжни процедури може да се премине към Изпълнение на проекта. Платформата VIDEA администрира ангажимента за контролирането на всички необходими процеси от реализацията на проекта, като планиране на дейностите в т.ч. и паричните потоци и следене за спазването на сроковете. Въведените механизми по контрол на качеството, гарантират крайния резултат на изпълнение. Упражнява се постоянен контрол при изпълнение, приемане на изпълнените работи и корекция на евентуални забележки. Така се постига безкомпромисно качество и идентичност на изпълнението спрямо одобрения интериорен проект. Освен контрола на изпълнение на ремонтните дейности на възложителя се предоставя пълна техническа информация и спецификации за вложените в проекта строителни материали, обзавеждане и аксесоари. Изпълнителят на фаза Работен проект / Ръководител проект е ангажиран с избора на всички детайли за материалите и обзавеждането, както и съответно те да бъдат поръчани и доставени според графика за изпълнение на интериорния проект. Възложителят има право да прецени до каква степен желае да бъде ангажиран в този процес според своите предпочитания и наличие на времеви ресурс.

Гарантираните професионализъм и качество на предоставяните услуги, чрез въведената системата за потребителски рейтинг, дават основание за това, че изпълнението на ремонтните дейности ще се случи по възможно най-бързия и най-качествен начин. Така се спестяват на възложителя ангажиментите по закупуване и доставка на строителни материали и обзавеждане, и планиране на дейностите и надзор на изпълнителите. Системният подход който предоставя VIDEA върху целия инвестиционен проект и неговата реализация на различните етапи, свежда до минимум вероятността за грешки, допълнителни разходи и време за отстраняването им.

Строително-монтажни работи (СМР)

Координира се последователността на процесите. Следи се за спазване на проекта, сроковете и качеството на изпълнение. Всички дейности се актуват от Изпълнител Работен проект – Ръководител на проекта. Ако има забележки Изпълнителят се приканва да ги отстрани. Вписва се рейтинг на изпълнителя и се преминава към доплащане при приемане на работата без забележки.

Подготовка на обекта

Осигурява се необходимия достъп до обекта на всички изпълнители и се установява режим на доставки и извозване отпадъци. От гледна точка на сигурност се монтират временни заключвания на главните входове на обекта, които след приключването му се подменят с постоянни. Подсигуряват се основни санитарно-битови условия за изпълнителите на обекта. Опаковат се и се предпазват всички елементи на обзавеждането, които се запазват.

Извозване на Стари мебели и уреди

По възможност не се ползва асансьора в сградата и се опазват общите части. Наема се контейнер за строителни отпадъци. Спазват се изискванията за нормативни нива на шум и замърсяване при подобни ремонтни дейности.

Събаряне и изграждане на преградни стени, демонтаж на уреди и инсталации

Основните дейности от този етап са къртене, изнасяне, извозване и почистване на обекта. Крайният резултат е почистен от строителните отпадъци обект, с подове и стени, подготвени за строителни и довършителни работи. Изчислява се обема на строителните отпадъци, които ще се изхвърлят, броя на контейнерите и времето, за което ще е необходимо да бъдат наети. Прави се организация по изнасянето и извозването на ненужни мебели, премахване на стари настилки и облицовки, изкъртване или бутане на стени, съгласно одобрения проект. Ако проектът изисква пълно или частично премахване на съществуващи инсталации, те също се прокопават и демонтират. Обръща се внимание да не бъдат засегнати инсталациите, за които се предвижда запазване и бъдещо използване в проекта, като по този начин се спестяват време и средства за поправката им или повторното им изграждане.

Експертизи

Възлагането на експертна оценка и изготвяне на становище се налага понякога при необходимост от специфична допълнителна компетенция. Тази стъпка се инициира от Ръководител проект и задължително се обосновава.

Видове експертизи на етап изпълнение:

- Сканиране на скрити конструктивни елементи

- Конструктивно становище

- Термография

- Пукнатини, течове, плесени

- Проследяване (обследване) трасета на скрити инсталации

Отстраняване на скрити проблеми

При установяване на скрити проблеми в хода на изпълнение на проекта се стартира процедура по обследване на проблемните зони и се предприемат конкретни мерки за отстраняването им. Подобни конфликти могат да възникнат при установяване на скрити течове, пукнатини, пресичания на сградни мрежи и др. В този случай работата на обекта се преустановява временно докато се извършат необходимите процедури. Необходимо е да се нанесат съответните корекции в проектната документация и линейния календарен график.

Прокарване на инсталации: ОВК, ВИК, Ел, слаботокови инсталации

Изграждането, местенето или ремонтът на различните инсталации на един обект е специфичен и отговорен процес, който е необходимо да е добре планиран и съгласуван. Грешките на този етап могат да бъдат със значителни последици по отношение на забавяне и оскъпяване на проекта, и затова е необходим строг контрол и санкции при некачествено изпълнение. Комфортът при употреба, правилното позициониране на изводите и съгласуваност между отделните трасета са водещи при проектирането и изпълнението на сградните инсталации. Пълната и подробна професионално изготвена проектна документация дава гаранция за предотвратяване на бъдещи проблеми с инсталациите при експлоатация. Например ВиК изводите за захранване на кухненските електроуреди не се разполагат зад самите уреди, а на удобно за ревизия място, като пространството под мивката в кухнята. Необходимо е правилно да се прецени степента до която да се ангажира възложителя при избора на определени инсталационни решения, като се информира за техните специфични характеристики и по този начин се достигне до оптимален за него избор.

Проектирането на електро инсталациите на етап Технически проект започва с определяне на кръговете на осветление, пресмятане на мощностите и съответните предпазители и защити от специалист електро инженер. Съобразява се вида на конзолите за ключове и контакти, които ще се монтират, както и дебелината на стенните облицовки, когато има такива. Видът и правилното разположението на изводите за ключове и контакти са изключително важни, за реализирането на проекта без ново къртене, шпакловане и боядисване след монтажа на обзавеждането. По време на ремонта се спазват чертежите с точното позициониране на осветителните тела и тяхното функционално управление по кръгове. Всички продукти се поръчват още в началото на ремонтните дейности, и по този начин не се налага забавяне на обекта поради несъгласувани доставки. Ако е необходимо се предвижда ползването на буферен склад. Слаботоковите инсталации (интернет, телевизия, СОТ, сградна автоматизация) е необходимо предварително да се съобразят с изискванията на доставчиците на тези услуги.

Извозване на отпадъци

За изнасянето на отпадъците от обекта е възможно да се монтира улей  (сметопровод или ръкав) за строителни отпадъци. Осигурява се подходящо място за контейнер за извозване на строителните отпадъци. Организира се целия процес по начин, така че да не се накърняват правата на съседните обекти и да не се нарушава вида на общите части.

Единични изпитвания

По време на строителството се правят единични изпитвания за доказване на качеството на вложените инсталации, уреди и материали, и по този начин да се установи тяхната годност при експлоатационни условия. Тези изпитвания се документират с актове за скрити видове работи и при положителен резултат се преминава към изпълнение на етап шпакловки и замазки.

Заснемане и документиране на скрити работи

Заснемането на скритите инсталации е необходимо за да се документира, чрез снимки на тяхното местоположение преди да се покрият с последващи замазки и шпакловки. Всички снимки визуално се индексират и оразмеряват чрез относителен мащаб с геодезическа лата или рулетка. Тази документация се прикачва към досието на проекта и се предава на възложителя при издаване на обекта.

Шпакловки и замазки

Когато проектът предвижда премахване и изграждане на нови стени се получава значителна денивелация и това изисква направата на нова изравнителна замазка. В проекта се съобразява вида на подовата замазка според дебелината на крайната настилка, предвидените дограми и обзавеждане. В линейния график се залага необходимото технологично време за тяхното съхнене.

Сухо строителство, облицовки, тавани

При монтажа на планираните обшивки и детайли от гипсокартон се предвижда правилният вид плочи в зависимост от предназначението и помещението – влагоустойчив тип в банята и термоустойчив тип около камината. Спазват се детайлите за монтаж от страна на производителите. Координирането на работата на групите по изграждането на сградните инсталациите и сухото строителство не позволява да се стигне до конфликти при изпълнението и да се оптимизира времето за монтаж.

Одобряване на мостри

Ръководителя на проекта одобрява мостри от всички вложени материали и изделия за да се избегне риска от евентуално преправяне и забавяне на напредъка на изпълнение. По този начин се гарантира и спазването на проекта без отклонения.

Дограми

На този етап стриктно се спазват проектните спецификации на дограмите, относно техния вид, геометрия, начин на монтаж и отваряемост. Интериорните врати се монтират възможно най-късно на обекта след полагане на подови настилки (визират се твърди настилки като гранитогрес), шпакловане и боядисване. Правилният начин на  монтаж е след полагане на подовите настилки и шпакловане, първо да се монтират само касите и крилата на вратите, а на по-късен етап след боядисване на стените да се монтират и первазите. При входните врати монтажът се извършва преди полагането на подовите настилки. По време на монтажа на обзавеждането е необходимо вратите да се предпазят от наранявания.

Подови настилки, финишни покрития

Проектантът от Техническа фаза изчислява точната квадратура и необходимите количества за настилките (гранитогрес, паркети, PVC настилки, мокети и т.н.) и стенните облицовки в интериорния проект. Ангажимент на изпълнителя от фаза Работен проект е да проследи точното полагане на съответните материали, спазването на растера, обработка на фугите, поставянето на фризовете и декорите на правилните места. За керамичните плочи задължително да се изпълняват фуги с широчина мин 2мм, за да може правилно да се положи фугиращата смес. Следи се при изпълнение на подовите настилки за постигането на пълна равнинност. По възможност се избягва поставянето на преходни лайсни при смяна на материал.

При наличие на стенни облицовки се съобразяват с тях вида и начина на монтаж на елементи от електро инсталацията, като конзолите, например. Дейностите по боядисване и залепване на тапети се извършват след като са приключили всички прашни процеси на обекта. Извършва се обезпрашаване, почистване на помещенията и чак след това се преминава към грундиране, боядисване, монтаж на тапети и облицовки.

За боядисването на стените и лепенето на тапети се следва план-схема, която е част от Техническия проект. След приключване на бояджийските дейности следват само монтирането на первазите на дограмите, поставянето на меки настилки (като ламиниран паркет и мокет), обзавеждането, осветителните тела, ключове и контакти. Така се избягва зацапването им по време на довършителните работи.

Доставки

Стоките пристигат на обекта в срок, който е регламентиран от линеен календарен график и по договор. По-добре е стоките да пристигат преди планираните дейности за монтаж с определен резерв, за да няма забавяне на изпълнението на проекта. Преценява се необходимостта от осигуряване на буферен склад.

Приемане на доставките се извършва от Ръководител проект, като всички получени на обекта артикули се разопаковат. Проверяват се: тип, бройка, размери, цвят, материал, окомплектовка, крепежи, аксесоари, състояние, дефекти. Съставя се приемно-предавателен протокол. Ако има забележки, доставчика се приканва да ги отстрани в установен срок. Отчита се съответния показател в Потребителския рейтинг на доставчика и се преминава към доплащане на доставчика.

Обзавеждане (готово и по проект)

Чрез платформата VIDEA на клиента се предоставя комплексна услуга за обзавеждане, в която са включени необходимите изработка, доставка, качване до обекта и монтаж. Ръководител проект следи и координира всички дейности по производството и монтажа на мебелите. Той поема отговорността всичко до бъде изпълнено по проект, по най-добрия начин и в определените срокове.

Предложените в проекта мебели може да бъдат изпълнени от разнообразни материали в съответствие с цялостната концепция. Ако проектът включва комплексна мебел, която е изградена от метал, мебелни плочи и стъкло, например, е необходимо координиране на работата на отделните подизпълнители, като се подават прецизни чертежи за всеки детайл.

Основен приоритет е да се предложат най-оптималните решения за обзавеждане, затова, ако на пазара има готова мебел, чиято визия и качество отговарят на заложените в идейния проект е добре да бъде използвана. Най-често това е възможно за различни видове маса и столове, чиято цена би била значително по-висока, ако бъдат изработени по поръчка.

Изборът на електроуреди е извършен на фаза изработка на Технически проект и обуславя изработката на мебелите, за да се спазят някои специфични изисквания на монтажа. Необходимо е да се предоставят всички технически характеристики на уредите за вграждане. За някои от изделията е необходимо да се вземе шаблон на геометрията или да се транспортират до мебелното производство.

Механизмите са елементите, които поемат натоварването при употреба на мебелите. Ето защо, правилният подбор на механизми осигурява не само комфорт на използване, но може значително да улесни достъпа и да увеличи използваемата площ в корпусните мебели.

Постигането на естетика и функционалност на една мебел в много голяма степен зависи от правилния подбор на качествени и съобразени с предназначението материали. Проектантът от фаза Технически проект взима решение и консултира Възложителя кои материали са подходящи или не за реализацията на интериорния проект, какви са предимствата и недостатъците на всеки един от материалите за производство на мебели и ще предложи най-доброто решение, което гарантира дългогодишно безпроблемно ползване и лесна поддръжка. След приключване на монтажа на обзавеждането се описват и отстраняват всички поражения по стените и таваните, получили се в резултат на процеса.

Монтажи на уреди

Монтажът на осветителни тела, ключове и контакти, на меки настилки, като ламинат и мокет, и на санитария се извършват след приключване на абсолютни всички строителни дейности. Така се предпазват от зацапване настилките по време на довършителните работи и санитарията от отлагане на строителни материали при миенето и изхвърлянето на отпадни води.

Задължително всяка от операциите се изпълнява от начало до край от един и същи екип. Например, монтажната група по ел. инсталацията монтира осветителните тела, електроуредите ключовете и контактите. По този начин дадените изпълнители най-добре познават особеностите на изградената инсталация и няма да има прехвърляне на отговорност в изпълнението. Също така, ВиК специалистите монтират санитарията и аксесоарите в банята, за да се избегне инцидентно пробиване на скрити инсталации.

Комплексно изпитване

Всички монтирани инсталации и уреди се изпитват при пълно натоварване, за да се гарантира правилната и безопасна употреба при експлоатация. Тези изпитвания се документират чрез съставяне на актове за приемане на изпълнените работи и след това се прикачват към досието на проекта.

Приемане на изпълнените работи. Протоколи

Всички изпълнени дейности, като СМР, доставки и монтажи се приемат от Ръководителя на обекта, чрез съставяне на актове за приемане и при липса на забележки се преминава към доплащане към изпълнителите.

Отстраняване на забележки

При констатиране на забележки от страна на Ръководител проект, Изпълнителят е длъжен да ги отстрани в уговорения срок за своя сметка, а при отказ за отстраняване се налага финансова санкция и се отчита отрицателен рейтинг на изпълнителя.

Оценка на Потребителски рейтинг за изпълнение и доставки

След приемане на работата на всички участници в процеса по изпълнение на обекта Ръководител проект ги оценява по критерий качество и попълва съответните точки в техния профил срещу Потребителски рейтинг.

Доплащане към изпълнители и доставчици

При приемане на работата на всички изпълнители и доставчици от Ръководител проект без наличие на забележки се подава сигнал към системата за стартиране на процедура за доплащане на уговорените суми по договор.